2022: Tillit

2022: Tillit

Av Hallvard Moe og Vilde Ellingsberg
Tilliten til nyhetene holder seg høy

Nordmenn beskrives gjerne som et folk som stoler på nyhetene. I årets undersøkelse svarer over halvparten av de spurte at de har tillit til nyhetsmediene generelt mesteparten av tiden. Litt flere, rundt 63 prosent, svarer at de har tillit til de nyhetsmediene de selv bruker mesteparten av tiden.

Tillit til nyhetene før og etter COVID-19 pandemien

I mange land i verden kan vi observere at tilliten til nyhetene har gått nedover i flere år. Dette er ofte knyttet til politisk uro. Da COVID19-pandemien rammet verden i 2020 ble flere opptatt av nyhetene og benyttet mediene mer. I kjølvannet kunne vi også observere at folk i større grad svarte at de har tillit til nyhetsmediene i de fleste land i verden, inkludert i Norge. Tilliten til nyhetsmediene i Norge gikk opp rundt 10 prosentpoeng fra 2020 til 2021, både for nyheter generelt og nyhetskilder man selv bruker. Etter to år med pandemi ser vi at tallene for tillit til nyhetsmediene generelt i verden har gått litt tilbake igjen til tall vi fant før pandemien. I Norge har tilliten til nyhetsmediene gått ned noen prosentpoeng fra 2020 og 2021 til 2022, men årets tall ligger fremdeles høyere enn årene før pandemien   

Tillit til nyhetsmediene varierer globalt

Tillit til nyhetene varierer mye fra land til land. Finnene er også i 2022 det landet hvor flest svarer at de stoler på nyhetene. 

Sammenlignet med andre land i Europa ligger Norge (56%) likt med Nederland, bak Danmark (58%) og mellom Sverige (50%) og Finland (69%).

Høyere tillit til nyhetskilder en selv bruker

Nyhetsbrukere vurderer ulike tilbydere forskjellig. De aller fleste stoler mer på nyhetskilder de selv bruker. Spranget i figuren mellom tilliten folk har til nyheter generelt og nyheter de selv bruker kan tolkes som et tegn på polarisering. I noen land er det stor forskjell mellom tilliten til nyhetskilder man selv bruker og tilliten til nyhetsmedier generelt, for eksempel i USA og Frankrike.

Hvis mange har svært mye høyere tillit til sine foretrukne nyhetskilder enn til nyhetsmediene generelt, kan det være et problem for ideen om en samlet offentlig samtale. I Norge ser vi at forskjellene ikke er like dramatiske mellom nyheter generelt og nyheter man selv bruker.  Resultatet for nordmenn tyder på at folks tillit til nyhetsmediene holder seg stabilt de siste årene, både generelt og for de mediene de selv bruker. Spranget går noe ned sammenlignet med fjoråret, og ligger i 2022 på rundt 7 prosentpoeng. 

NRK vurderes fremdeles som mest pålitelige nyhetstilbyder

I forhold til ulike nyhetstilbydere har mediebrukerne i mange land fortsatt høy tillit til de tradisjonelle allmennkringkasterne. Dette stemmer fortsatt også for Norge, hvor de som har svart på undersøkelsen rangerer allmennkringkasterne NRK og TV2 i tillegg til sin egen lokalavis som de nyhetskildene som en har mest tillit til. Det er NRK nyheter som også i 2022 er den nyhetstilbyderen folk stoler aller mest på, der hele 80 prosent svarer at de stoler på NRK nyheter mesteparten av tiden. Lokalavisen der folk bor kommer på andreplass, etterfulgt av TV2 nyheter. 

Når det kommer til andre aviser enn lokalaviser, er det Aftenposten som oppnår høyest tillit blant de som er med i undersøkelsen. Dagens Næringsliv følger tett på andreplass, etterfulgt av Norges mest leste avis, VG, på tredjeplass. Ikke uventet er det slik at tilbydere som har en klar politisk profil scorer noe dårligere når vi ser respondentene samlet – som Klassekampen. Det gjelder også de såkalte «alternative mediene» slik som Resett og Document.no. Document.no er av tilbyderne som er med i undersøkelsen som har lavest tillit hos de som er spurt. Tallene og rekkefølgen over hvilke nyhetsmedier folk har mest tillit til holder seg stabil de siste årene. 

Kvinner stoler mer på nyhetene enn menn

Kvinner stoler generelt sett mer på mediene  sammenlignet med menn. Begge kjønn er enige om at NRK, deres egen lokalavis og TV 2 Nyheter er de mest pålitelige nyhetstilbyderne. 

Menn og kvinner er også enige om hvilke nyhetstilbydere som vurderes som minst pålitelig, Resett og Document.no. For sistnevnte tilbydere finner vi noe interessant i  undersøkelsen. Kvinner uttrykker høyere tillit til alle nyhetstilbyderne som er med i undersøkelsen, med unntak av Resett og Document.no.  Disse to er dermed de eneste nyhetstilbyderne menn stoler mer på enn kvinner.

De eldste stoler mest på mediene

Tilliten til mediene i Norge er størst i aldersgruppen 55+. Det er særlig de over 65 år som drar snittet opp, og kan beskrives som aldersgruppen som stoler mest på nyhetene. I motsetning til andre aldersgrupper, hvor tilliten til mediene er langt høyere hos kvinner enn menn, er det for gruppen over 65 år liten eller ingen forskjell mellom menn og kvinner.  

Tilliten er lavest blant gruppen som er mellom 25-34 år. Her er det menn som drar snittet særlig ned for sin aldersgruppe: 31 prosent sier at de ikke stoler på nyhetene mesteparten av tiden. Tall for kvinner i samme aldersgruppe er det 20 prosent som sier at de ikke stoler på nyhetene, mot 53 som sier at de gjør det.

 

 

At tilliten til mediene er lavest hos de unge, er et funn man også gjør i mange andre land i verden. Det er derfor ikke bare en utfordring å få ungdom og unge voksne til å interessere seg for nyheter, det er også en utfordring for nyhetsmediene å vinne de unges tillit 

Sentrumssympatisører har høyest tillit til mediene 

De som anser sitt eget politiske ståsted å ligge i sentrum i en klassisk venstre/høyre akse, stoler mer på nyhetene generelt enn både de som svarer at de ligger til høyre eller vestre. De som plasserer seg selv på høyresiden politisk, er gruppen som har lavere tillit til nyhetene, både generelt og nyheter de selv bruker.