Om undersøkelsen

2019: Om undersøkelsen

Av Hallvard Moe og Janne Bjørgan

Reuters Institute Digital News Report skal bidra til at vi bedre kan forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, som også publiserer en engelskspråklig rapport med resultater og analyser. 

Universitetet i Bergen er norsk partner i samarbeid med Fritt ord. Datainnsamlingen gjennomføres av analyseinstituttet YouGov som en nettbasert spørreskjema-undersøkelse. På denne nettsiden kan du lese om nordmenns vilje til å betale for nyheter, og om bruken av podkast i 2019. Den fullstendige rapporten for 2019 er tilgjengelig som .pdf, og ser også på nyhetsbruk i sosiale medier, nordmenns tillit til nyheter, nyhetskilder og på nyhetsbruk generelt.

Rapporten inngår i arbeidet i forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i «stordataens tidsalder» (MeCIn) ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Prosjektet ledes av professor Hallvard Moe, går fram til 2020 og er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd gjennom KULMEDIA-programmet. Resultatene fra tidligere års undersøkelser er tilgjengelig gjennom rapportene fra 2017 og 2018. De har også blitt brukt i andre publikasjoner fra forskningsprosjektet.

Om utvalget

Undersøkelsen for 2019 er gjennomført i 38 land. I tillegg til Norge er de fleste europeiske land inkludert, samt USA, Canada, Australia, Singapore, Brasil, Sør-Korea og Japan. Store deler av spørreskjemaet er likt fra år til år, mens enkelte spørsmål varierer fra ett år til et annet. Målet er å både kunne følge utviklingen i nyhetsbruk tett etter som den utvikler seg over tid, og å kunne gi særlig oppmerksomhet til visse problemstillinger eller fenomen som er aktuelle på ulike tidspunkt.

Det norske utvalget består av 2013 respondenter. Som for de øvrige landene, inkluderer utvalget bare den delen av befolkningen over 18 år som har tilgang til internett, en andel som forøvrig varierer mye mellom land. I tillegg er undersøkelsen begrenset til dem som oppgir å ha brukt nyheter den siste måneden. For å korrigere for de skjevhetene som websurveymetoden medfører (for eksempel underrepresentasjon av visse aldersgrupper) er tallene som presenteres korrigert (vektet) for å bedre representere hele befolkningen. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 18. januar og 13. februar 2019.

Spørsmålet om bruk av sosiale medier som nyhetskilde falt ut av årets undersøkelse, og ble derfor sendt ut på nytt i mars 2019. Respondentene som har svart på akkurat dette spørsmålet er derfor noe lavere: 1371 av de opprinnelige 2013 har svart.

Nærmere diskusjon av metodologien og utvalget finnes i hovedrapporten Reuters Institute Digital News Report 2018, tilgjengelig fra www.digitalnewsreport.org.

Om forfatterne

Rapporten er et samarbeid. Hallvard Moe har ledet arbeidet. Janne Bjørgan har hatt et særlig ansvar for figurer og delen om sosiale medier. Forfatterne takker Hilde Sakariassen for gode innspill og råd i arbeidet.

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved UiB, og leder for MeCIn-prosjektet. Moe var medlem av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget (2015-2017). Sammen med Brita Ytre-Arne leder han Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier ved UiB 

Janne Bjørgan (MA) er medieviter og vitenskapelig assistent ved UiB. Hun er særlig interessert i mediebruk, sosiale medier og litteratursosiologi.