Om undersøkelsen

2020: Om undersøkelsen

Av Hallvard Moe og Janne Bjørgan

Reuters Institute Digital News Report skal bidra til at vi bedre kan forstå hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over. Undersøkelsen koordineres av Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford, som også publiserer en engelskspråklig rapport med resultater og analyser. 

Universitetet i Bergen er norsk partner i samarbeid med Fritt ord. Datainnsamlingen gjennomføres av analyseinstituttet YouGov som en nettbasert spørreskjemaundersøkelse. Datainnsamlingen fant sted 16. januar – 16. februar 2020, før koronapandemien traff Norge.  

Denne nettbaserte rapporten presenterer noen funn fra 2020-undersøkelsen. Den fokuserer på tema som er særlig aktuelle på grunn av interessante endringer over tid, og tema der dataene framstår særlig relevante tross de radikale endringene verden opplevde i løpet av våren. Dataene fra undersøkelsen blir brukt videre i analyser knyttet til undervisning og forskning ved Universitetet i Bergen. Flere masteroppgaver skal også skrives med utgangspunkt i tallene fra årets undersøkelse. 

Resultat fra tidligere års undersøkelser er tilgjengelig gjennom rapportene fra 2017 , 2018 og 2019. Resultatene inngår også i andre publikasjoner fra forskningsprosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i ‘stordataens tidsalder’ som ledes av Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen. 

Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Hallvard Moe eller Janne Bjørgan.

Om utvalget

Undersøkelsen for 2020 er gjennomført i 40 land. I tillegg til Norge er de fleste europeiske land inkludert, samt USA, Canada, Australia, Singapore, Brasil, Sør-Korea og Japan. Dette er det femte året Norge inkluderes i undersøkelsen. Store deler av spørreskjemaet er likt fra år til år, mens enkelte spørsmål varierer fra ett år til et annet. For 2020 gjelder dette for eksempel spørsmål om holdning til klimaendringer og mediebruk. Målet er å både kunne følge utviklingen i nyhetsbruk tett etter som den utvikler seg over tid, og å kunne gi særlig oppmerksomhet til visse problemstillinger eller fenomen som er aktuelle ulike tidspunkt.  

Det norske utvalget består av 2010 respondenter. Som for de øvrige landene inkluderer det norske utvalget bare den delen av befolkningen over 18 år som har tilgang til internett, en andel som forøvrig varierer mye mellom land. I Norge har 98 prosent av befolkningen mellom 9 og 79 år tilgang til internett. I tillegg er utvalget begrenset til dem som oppgir å ha brukt nyheter den siste måneden ifølge Reuters Institute utgjør dette i snitt 97 prosent når de ser på svarene fra alle land. For å korrigere for de skjevhetene websurveymetoden medfører (for eksempel underrepresentasjon av visse aldersgrupper) er tallene som presenteres korrigert (vektet) for å bedre representere hele befolkningen.

I rapporten omtaler vi husstandsinntekt og utdanningsnivå i tre kategorier. Lav husstandsinntekt er mindre enn 50 000 til 349 999 per år. Middels inntekt er 350 000 til 999 999 per år. Høy er 1 000 000 eller mer. Lav utdanning er fra ingen formell utdanning til og med ungdomsskole, middels utdanning opp til 1-2 årig utdanning etter videregående, høy utdanning er alt over dette. For mer om metode henviser vi til den internasjonale rapporten. 

I år ble det også gjennomført en egen tilleggsundersøkelse i tre land – Norge, Storbritannia og USA – om betaling for nettnyheter. Norge er inkludert i denne siden vi er det markedet globalt sett som har utmerket seg med høyest antall betalende nettnyhetsbrukere. Det norske utvalget på 2000 respondenter fikk undersøkelsen i februar 2020. Mer informasjon om tilleggsundersøkelsen finner du på Reuters Institute Digital News Report. 

I presentasjonen av funn omtaler vi når vi bruker tall fra denne tilleggsundersøkelsen. Der ikke annet er opplyst er resultatene altså fra den større hovedundersøkelsen.

Om forfatterne

Rapporten er utarbeidet av Hallvard Moe og Janne Bjørgan. Hallvard Moe (PhD) er professor i medievitenskap ved UiB, og leder for MeCIn-prosjektet. Moe var medlem av det regjeringsoppnevnte Mediemangfoldsutvalget (2015-2017). Sammen med Brita Ytre-Arne leder han Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier ved UiB. Janne Bjørgan (MA) er medieviter og vitenskapelig assistent ved UiB. Hun er særlig interessert i mediebruk, kommunikasjon, sosiale medier og litteratursosiologi.  

Nettsiden er utformet av Jørgen Håland.